Tuyển dụng

 • Tuyển dụng Chuyên gia tư vấn khảo sát
  Tuyển dụng Chuyên gia tư vấn khảo sát
  Trung Tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng SCDI tuyển Chuyên gia tư vấn khảo sát. Hạn chót nhận hồ sơ: trước 17h ngày 24/4/2018.
 • Tuyển dụng Quản lý truyền thông
  Tuyển dụng Quản lý truyền thông
  Trung Tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng SCDI tuyển 1 vị trí: qUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG. Hạn chót nhận hồ sơ: 10/4/2018.
 • Tuyển dụng Cán bộ dự án sốt rét tại địa phương
  Tuyển dụng Cán bộ dự án sốt rét tại địa phương
  Trung Tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng SCDI tuyển 3 vị trí: CÁN BỘ DỰ ÁN SỐT RÉT TẠI ĐỊA PHƯƠNG. Hạn chót nhận hồ sơ: 28/2/2018. Gia hạn tới ngày 15/3/2018. Chi tiết vui lòng xem Mô tả công việc tại đây.
 • Tuyển dụng Trợ lý dự án sốt rét tại địa phương
  Tuyển dụng Trợ lý dự án sốt rét tại địa phương
  Trung Tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng SCDI tuyển 5 vị trí: TRỢ LÝ DỰ ÁN SỐT RÉT TẠI ĐỊA PHƯƠNG. Hạn chót nhận hồ sơ: 28/2/2018. Gia hạn tới ngày 15/3/2018. Chi tiết vui lòng xem Mô tả công việc tại đây.
 • Tuyển dụng Trợ lý chương trình vùng cao
  Tuyển dụng Trợ lý chương trình vùng cao
  Trung Tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng SCDI tuyển 1 vị trí: TRỢ LÝ CHƯƠNG TRÌNH VÙNG CAO tại Hà Nội Hạn chót nhận hồ sơ: 28/2/2018. Chi tiết vui lòng xem Mô tả công việc tại đây.