Mạng lưới
Diễn đàn Xã hội Dân sự Hợp tác Phòng chống AIDS (VCSPA) – là tập hợp tự nguyện của các nhóm và tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam bao gồm các tổ chức phi chính phủ; các tổ chức và nhóm cộng đồng; các tổ chức và nhóm của người có HIV; các nhóm người dễ bị tổn thương bởi HIV như nam có quan hệ tình dục đồng giới, người sử dụng ma túy, người bán dâm, bạn tình của người sử dụng ma túy và người có HIV; các tổ chức và nhóm tôn giáo; các nhóm và tổ chức từ thiện, tự nguyện. Mục đích của Diễn đàn nhằm thống nhất các tổ chức và các nhóm xã hội dân sự Việt Nam để tham gia một cách có ý nghĩa vào chương trình quốc gia phòng, chống HIV/AIDS của quốc gia. Tính tới tháng 12 năm 2013, VCSPA đã có hơn 200 thành viên tại hơn 40 tỉnh thành trên cả nước.
Tin mới
Tài liệu liên quan
Kết nối với chúng tôi